دریافت نماد اعتماد الکترونیکی

پیشرفتی دیگر:

شمستا نماد اعتماد الکترونیکی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت نمود.