متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1233
سید محسن موسوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت کارآفرینی

مبانی کارآفرینیتوسعه کسب و کارها

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی