درباره ما

نیــرو ســامان با عقــد قــرارداد بــا بهتریــن تامیــن کننــدگان و تولیــد کننـدگان در سـطح بیـن المللـی، اقـدام بـه انتقـال تکنولــوژی و تولیــد تجیهــزات بــرق صنعتــی بــا بالاتریــن اســتانداردها در کشــور عزیزمــان نمــوده و امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور عزیزمان ایفــای نقــش مــی کنــد.

خدمات ما

تولیدات

تولید و تامین کلید مینیاتوری، کلید محافظ، کلید محافظ جان ترکیبی، کلیدحرارتی، کلید اتوماتیک، کنتاکتور، بی متال ، کنتاکتور ماژولار، پایه فیوز سیلندری، پریز ماژولار، ترمینال، شستی و چراغ سیگنال، ترموستات و دما-رطوبت سنج، خازن، متعلقات تابلویی

اطلاعات تماس

کاربر گرامی هنگام تماس با شرکت مذکور اعلام بفرماییدکه اطلاعات تماس را از صفحه شخصی شرکت در سامانه شمستا مشاهده کرده اید تا از امتیازات توافقی و پشتیبانی آتی شمستا بهره مند شوید.

مدیر :
تلفن : 02122022923
تهران خیابان ولیعصر

فرم تماس

نظر خود را در باره این نمایشگاه ثبت کنید

ثبت نظر شما
X

به نمایشگاه آنلاین سامانه جامع صنعتی شمستا خوش آمدید