درباره ما

در پاسـخ بـه نیـاز روز افـزون صنایـع نفـت ، گاز و پتروشـیمی کشـور بـه قطعـات و مجموعه  های  مرتبــط بــا توربیــن هــای گاز، بخــار و ماشــین هــای فراینــدی و سیاســت کاهــش وابســتگی کشور به واسطه بومی سازی و ساخت داخل صنایع High-Tech ،شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه بعنوان یکی از زیرمجموعه های اصلی گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه ( بعنوان شرکت مادر) در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد.
در حــال حاضــر ایــن مجموعــه بــه همــراه دیگــر شــرکت هــای تابعــه گروه صنعتی توربیــن ماشــین خاورمیانــه و یــا همــکار خــود بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز پروژه هــا تامیــن قطعــات و انتقــال دانــش فنــی بــا شــرکت های معتبــر و بــه نــام در سراسـر دنیـا ارتبـاط مهندسـی و تجـاری برقـرار کـرده اسـت و گام هـای بزرگـی در جهـت بومــی ســازی فــن آوری و دانــش مهندســی، طراحــی و ســاخت قطعــات و مجموعه هــای انـواع توربیـن هـای صنعتـی و کمپرسـورهای فراینـدی برداشـته و افتخـار داشـته خدمـات تخصصـی سـاخت، نصـب، راه انـدازی و یـا اورهـال اساسـی و یـابازسـازی ارائـه نمایـد و  می رود تـا در مسـیر توسـعه خـود محصـولات  جدیـد را منطبـق  بـراسـتانداردها و قابـل رقابت در عرصـه هـای بزرگتـر را بـه بهـره بـرداران محتـرم ارائـه نمایـد:
بـا انتخـاب شـعار قابـل اعتمـاد بـرای ارائـه خدمـات برتـر.

اطلاعات تماس

کاربر گرامی هنگام تماس با شرکت مذکور اعلام بفرماییدکه اطلاعات تماس را از صفحه شخصی شرکت در سامانه شمستا مشاهده کرده اید تا از امتیازات توافقی و پشتیبانی آتی شمستا بهره مند شوید.

تهران

فرم تماس

نظر خود را در باره این نمایشگاه ثبت کنید

ثبت نظر شما
X

به نمایشگاه آنلاین سامانه جامع صنعتی شمستا خوش آمدید