جزییات متخصصان

نام : سید علی صدر واقفی
شغل : هیأت علمی استان : تهران‏
شهر : تهران مدرک تحصیلی : دکترا‏
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک وبسایت : http://gescool.ir
درباره من :


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد
شهرري
دانشگاه آزاد واحد شهرري از سال 1381
حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، کاربرد انرژي خورشیدي در ساختمان،
تبرید و سردسازي و ...
دانشگاه علوم و تحقیقات
حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، بهینه سازي انرژي در ساختمان و ...
دانشگاه تهران شمال
تبرید و سردسازي، تهویه مطبوع پیشرفته
نظام مهندسی استان تهران
نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی،
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع، صرفه جویی مصرف انرژي در
ساختمان، تاسیسات بهداشتی
مدرس
موسسه آب و برق/ دانشگاه پیام نور
دانشگاه شهید بهشتی/ دانشگاه تهران
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع در ساختمان، نکات اجرایی در
ساختمان، صرفه جویی انرژي در ساختمان، تاسیسات بهداشتی در
ساختمان و ...
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه امیرکبیر
صرفه جویی انرژي در ساختمان،
نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان و ...
مدرس
موسسه مدیریت گستران انرژي
کاربرد انرژي خورشیدي در ساختمان
مدرس
دانشگاه شهید رجایی / مالک اشتر
سرمایش،گرمایش و تهویه مطبوع در ساختمان، نکات اجرایی ساختمان ...

تخصص های فنی :  مهندسی مکانیک‏ ,مهندسی تأسیسات صنعت ها : صنعت ساخت و ساز (راه و ساختمان), صنایع غذایی,آموزش و پژوهش
تخصص های مشاوره :  مهندسی مکانیک‏ ,مهندسی تأسیسات صنعت ها : صنعت ساخت و ساز (راه و ساختمان), صنایع غذایی,آموزش و پژوهش
تخصص های آموزشی :  مهندسی مکانیک‏ ,مهندسی تأسیسات صنعت ها : صنعت ساخت و ساز (راه و ساختمان), صنایع غذایی,آموزش و پژوهش
شماره ثابت : 02188032482