جزییات

عنوان طرح : تهدیدات آینده بنادر ایران و سناریوهای تدبیری برای آن موضوع طرح :
کارفرما : سازمان بنادر و دریانوردی استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : صنایع دریایی و ریلی,سایر توضیحات : اهداف اجرای پروژه : بررسی تهدیدات آینده سازمان بنادر از منظرهای دریایی و بندری، ستادی و مدیریتی، نیروی انسانی و منابع درآمد و هزینه ای، تجهیزات و زیرساخت و... با دیدگاه های داخلی و خارجی (متخاصم و غیرعمدی) و ارائه سناریوهای تدبیری برای آمادگی در صورت وقوع هر یک از آنها خروجیهای مد نظر : دسته بندی تهدیدات از منظر های مختلف – سنجش وابستگی و اتفاقات دنباله دار در صورت وقع هر یک از تهدیدات و تبعات جنبی تشدید آنها – جدا سازی و تفکیک تهدیدات عمدی و غیرعمدی به صورت داخلی و خارجی- ارائه تدابیر تجمیعی و جمعی با پاسخ گویی چند وجهی در برابر تهدیدات – ارائه تدابیر موردی در قالب سناریوهای آمادگی پاسخگویی هر تهدید و اقتضائات و پیامدهای جنبی آن‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
منصوره نعیمی
اطلاعات تماس نماینده :
02184933038

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/11/19