جزییات

عنوان طرح : تحلیل روند حجم انواع زباله و پیش بینی تولید آن در سالهای آتی

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : سایر

توضیحات : دلایل و ضرورت انجام طرح: مقدمه: طی سال ها و دهه های گذشته، در آمارنامه ها و سامانه های شهرداری مشهد اطلاعات فراوانی ثبت شده است. ازجمله این اطلاعات داده های مربوط به منابع طرح ها و پروژه ها است(شامل سرمایه های انسانی، منابع مالی و منابع سرمایه ای؛ مانند ابزارها، وسایل و ماشین آلات و سایر امکانات مانند موقعیت های مکانی در اختیار پروژه). این ذخیره ارزشمند اطلاعات، به عنوان سرمایه ارزشمندی برای تصمیمات پیش رو؛ نیاز به پردازش و تحلیل دارد. ضرورت: در این طرح، تحلیل روند تغییرات داده های موجود انجام شده و به منظور تصمیم سازی برای مدیران، با ارایه نتایج کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از نتایج تحلیل روند، شناسایی مسایل موجود در رخدادهای گذشته و پیش بینی مسایل محتمل در وقایع پیش رو است. با توجه به داده های موجود، این تحلیل، مخصوصا به دنبال بررسی روند داده ها و تعیین اقدامات موثر در افزایش درامد و کاهش هزینه ها است. به عنوان نمونه برآورد افزایش یا کاهش تولید پسماند در سال های مختلف یک پارامتر اساسی جهت تعیین هزینه ها، تعداد خودروها، برنامه جمع اوری پسماند و برنامه ریزی جهت صنایع مورد نیاز مدیریت پسماند می باشد. داده های موجود: وزن زباله- محدوده خدماتی - نوع زباله - زمان و... آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 99/6/9

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط : نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه حمید طالبیان - 31296439

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : طرحهای تحقیقاتی