جزییات

عنوان طرح : فراخوان اولویتهای پژوهشی

کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 99

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : آموزش و پژوهش,سایر

توضیحات : حداکثر مهلت ارسال پیشنهاد پژوهشی پایان وقت اداری چهارشنبه 30 مهر ماه 99

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

به فایل تکمیلی مراجعه فرمایید.

 

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : اولویتهای پژوهشی