جزئیات مشاوره طراحی و ساخت

نوع فعالیت : ارزیابی ایده (امکان سنجی قطعه موجود) ,مشاوره حقوقی در ساخت

عنوان طرح: 1

جامعه هدف : 2

توضیح مختصری درمورد طرح : 3

سرمایه گذار : دارد