دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

از متخصصان، مدرسان و محققینی که در بخش های صنعت و یا خدمات مرتبط با صنعت مشغول به فعالیت هستند تقاضا میشود اطلاعات خود را در قسمت متخصصان وارد نمایند تا بخش صنعت بتواند از تجربیات ارزشمند شما بهره مند گردند.