آشنایی با تجارب مدیرعامل شرکت صافات انرژی

وبینار آشنایی با تجارب مهندس جوادپور

پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی با توجه به تجارب ارزنده جناب آقای رضا جوادپور در عرصه صنعت و به منظور استفاده هرچه بیشتر دوستان فعال در این زمینه تصمیم به برگزاری وبیناری با عنوان آشنایی با تجارب مدیرعامل شرکت صافات انرژی یزد کرده است.

تاریخ برگزاری:

پنج شنبه 25 دی ماه 1399 ساعت 10  و آدرس سایت زیست فناوری: lms1.ystp.ac.ir/b/adm-efp-auu