آشنایی با بخش های مختلف سامانه شمستا

وبینار آموزشی

برای آشنایی بیشتر با بخشهای مختلف سامانه صنعتی شمستا فیلم زیر را مشاهده کنید.