نکات ایمنی و حفاظتی در تراشکاری

نکات ایمنی و حفاظتی در تراشکاری

۱- از به دست کردن انگشتر، حلقه، ساعت و … و پوشيدن شال گردن ، دستکش و … خودداري کنيد.
۲- ناخن ها و موها باید کاملا کوتاه باشد.
۳- در کارگاه لباس کار و کفش مناسب بپوشيد. 
۴- قبل از شروع به کار از مقررات داخل کارگاه مطلع شوید.
۵- از شوخي کردن در محيط کارگاه جداً بپرهيزید.
۶- تابلوهاي ایمني داخل کارگاه را مطالعه کنيد.
۷- قبل از شروع به کار با هر دستگاهي قسمت هاي مختلف آن را بشناسيد و نحوه خاموش کردن آن را یاد بگيرید.
۸- قبل از شروع به کار با دستگاه تراش آن را روغن کاري کنيد و چشمي هاي روغن را کنترل کنيد.
۹- قبل از روشن کردن الكتروموتور مطمئن شوید اهرم راه اندازي در حالت خلاص است.
۱۰- قبل از به حرکت درآوردن سه نظام مطمئن شوید که سه نظام در اثر گردش به چيزي برخورد نميکند.
۱۱- در هنگام کار از وسایل حفاظتي مانند عينك محافظ استفاده کنيد.
۱۲- در هنگام تراشكاري به هيچ عنوان از دستكش استفاده نكنيد و به براده ها دست نزنيد.
۱۳- به هيچ عنوان براي نگه داشتن سه نظام از کليد فشاري قرمزرنگ (کليد خاموش کردن الكتروموتور)
استفاده نكنيد.
۱۴- بعد از اتمام کار، دستگاه تراش خود را تميز کنيد. تمامي براده ها و روغن روي آن را پاک کنيد.
۱۵- براي پاک کردن براده ها از قلم مو و نخ پنبه استفاده کنيد.
۱۶- براي پاک کردن براده ها از هواي فشرده استفاده نكنيد و همچنين براده ها را فوت نكنيد.
۱۷- از ضربه خوردن به قسمت هاي مختلف دستگاه تراش، خصوصا ریل و راهنماها جداً خودداري کنيد.
۱۸- بعد از اتمام کار اطراف دستگاه را تميز کنيد و وسایل مربوط به دستگاه را مرتب کنيد.
۱۹- به هيچ عنوان به سه نظام در حال حرکت دست نزنيد.
۲۰- به هيچ عنوان در هنگام دوران سه نظام اهرم هاي دستگاه را جابه جا نكنيد.