معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت یزد

طی تفاهمی شروع همکاری با خانه صنعت و معدن آغاز گردید که در مرحله اول پوستر سامانه جامع شمستا و خدمات آن در وبسایت این مرکز به نمایش درآمد.