راه اندازی بخش جدید در سامانه شمستا

نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل 

سامانه صنعتی شمستا بخشی را طراحی نموده که در حال برنامه نویسی می باشد. در این بخش مراکز صنعتی و کارگاه های سازنده قطعات بتوانند قطعات بومی سازی شده خود را جهت معرفی به شرکتها و کارخانجات به نمایش بگذارند. این بخش از سامانه به زودی راه اندازی خواهد شد.