آشنایی با نمایشگاه مجازی بومی سازی قطعات

در این نمایشگاه صاحبان صنایع می توانند مصالح، مواد و قطعاتی را که نیاز دارند در داخل کشور برای آنها بومی سازی شود را به نمایش گذاشته تا سازندگان با مشاهده آنها بنابر پتانسیل خود جهت ساخت با آنها ارتباط برقرار کنند.