آشنایی با بخش متخصصان، سازندگان و محققان سامانه

این بخش به صورت رایگان در اختیار متخصصان قرار گرفته است. در این بخش متخصصان می توانند اطلاعات شغلی و تخصصی خود را همراه با شماره تماس در سه بخش آموزش، مشاوره و انجام خدمات فنی در اختیار کاربران سایت قرار دهند تا کاربران بنا بر نیاز خود به آنها مراجعه کنند.