آشنایی با بخش طرحهای تحقیقاتی شمستا

در این بخش طرحهای نوآورانه و پژوهشی و همچنین مهندسی معکوس معرفی شده است. اولویتهای پژوهشی سازمان ها و ادارات در این بخش قرار گرفته است. همچنین شرکتها و مراکز صنعتی هم مشکلات و مسائلشان را که در قالب طرحهای تحقیقاتی است، میتوانند در این بخش اعلام کنند.