آشنایی با بخش خدمات فنی سامانه شمستا

متخصصان عضو سامانه جامع شمستا که انجام خدمات فنی را انتخاب کرده اند در این بخش نمایش داده می شوند. این متخصصان ارائه دهنده خدمات به صنعتگران، مراکز صنعتی و سایر متخصصان می باشند. کاربران برای اینکه راحتتر بتوانند افرادی که انجام دهنده خدمات صنعتی هستند را مشاهده کنند باید به این بخش مراجعه کنند (در این بخش متخصصانی که انجام خدمات فنی را انتخاب کرده اند از متخصصانی که آموزش و مشاوره را انتخاب کرده اند متمایز  شده اند).