آشنایی با بخش کاریابی

سامانه شمستا خارج از بحث استخدام های ادارات و سازمان های دولتی که نمیتواند پاسخگوی تمام نیاز های جامعه باشد، موضوع استخدام های صنعتی و فنی را نیز مورد بررسی قرار داده و بخش کاریابی خود را با اختصاص به استخدام های صنعتی راه اندازی کرده است.