آشنایی با بخش کارآموزی

یکی از نیازمندی های صنعت علاوه بر استخدام در صنعت، بیان نیازهای آموزشی آن به ویژه آموزشهای عملی در صنعت است که در بخش کارآموزی در صنعت نمود پیدا می کند لذا این سامانه جامع صنعتی کوشیده است تا محلی برای بیان نیازمندی های مکان ها و مراکز صنعتی متقاضی کارآموزی باشد.