آشنایی با بخش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صنعت یکی از بخشهای مهم سامانه شمستا می باشد که سرمایه گذاران در این بخش می توانند  به معرفی خود بپردازند و مبلغ و صنعتی که در آن قصد سرمایه گذاری دارند را بیان کنند و از طرف دیگر صاحبان ایده، به معرفی طرح خود در بخش متقاضی سرمایه پرداخته و درخواست سرمایه کنند. به این ترتیب ارتباط بین این بخش برقرار می شود.