برنامه و تقویم نمایشگاه های بین المللی فارس (شیراز) 1402

مشاهده و دانلود برنامه زمانبندی و تقویم نمایشگاه های بین المللی فارس (شیراز) 1402 آپدیت جدید

برنامه زمانی و عناوین نمایشگاه های بین المللی شیراز 1402 در جدول زیر قابل مشاهده است . در صورت نیاز می توانید تقویم نمایشگاهی شیراز 2023 را از طریق لینک که در بالای جدول قرار دارد دانلود بفرمایید.

محل برگزاری : شیراز، شهرک گلستان، بلوار علامه دهخدا 

شماره تماس :  3_07136200040

*** توجه : تقویم نمایشگاهی سال 1403 شیراز نیز در سامانه بارگذاری شده است .جهت مشاهده بر روی تقویم نمایشگاه بین المللی شیراز کلیک نمایید.***

 

نمایشگاه آنلاین شرکت ها و مراکز صنعتی

 

دانلود برنامه زمانی و تقویم نمایشگاه بین المللی فارس (شیراز) 1402 

 

خرید اطلاعات شرکت کنندگان نمایشگاه صنعت

 

هشدار

عنوان نمایشگاه

تاریخ شروع

شمسی

تاریخ پایان

شمسی

تاریخ شروع

میلادی

تاریخ پایان

میلادی

ساعت شروع

 

ساعت پایان

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧگی (ﺑﺎروﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ)

1402/1/16

1402/1/19

5/4/2023

8/4/2023

15:00

20:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﻔﺮﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻞ، ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

1402/1/16

1402/1/19

5/4/2023

8/4/2023

15:00

20:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت،ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ

1402/1/16

1402/1/19

5/4/2023

8/4/2023

15:00

20:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی (ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)

1402/2/5

1402/2/8

25/4/2023

28/4/2023

15:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻻ

1402/2/19

1402/2/22

9/5/2023

12/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ

1402/2/19

1402/2/22

9/5/2023

12/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺪارﮐﺎت ازدواج (ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت، ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ، ﮔﻞ آراﯾﯽ، ﻣﺰون وآﺗﻠﯿﻪ)

1402/2/19

1402/2/22

9/5/2023

12/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻒ،ﮐﻔﺶ،ﭼﺮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/2/19

1402/2/22

9/5/2023

12/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﯿﻼت،آﺑﺰﯾﺎن،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/2/27

1402/2/30

17/5/2023

20/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر، داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/2/27

1402/2/30

17/5/2023

20/5/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻦ آوری ﻧﺎﻧﻮ

1402/3/9

1402/3/12

30/5/2023

2/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻮآوری، ﻓﻦ ﺑﺎزار، ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

1402/3/9

1402/3/12

30/5/2023

 

2/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/9

1402/3/12

30/5/2023

2/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫا واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/9

1402/3/12

30/5/2023

2/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/9

1402/3/12

30/5/2023

2/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ آرد، ﻧﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻨﺎدی و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ

1402/3/16

1402/3/19

6/6/2023

9/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﺷﭙﺰی، رﺳﺘﻮران، ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و

ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/16

1402/3/19

6/6/2023

9/6/2023

:

:

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺪوزی، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/16

1402/3/19

6/6/2023

9/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎک و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/16

1402/3/19

6/6/2023

9/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی ﺧﻮاب، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/3/16

1402/3/19

6/6/2023

9/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺻﺪاﺑﺮداری

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی، راﯾﺎﻧﻪ ای و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار و ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ، اداری وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻔﺮ، آﻓﺮود، ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﮐﻮﻫﻨﻮردی

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ورزش و ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ

1402/3/29

1402/4/2

19/6/2023

23/6/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﺑﺰار آﻻت)

1402/4/7

1402/4/10

28/6/2023

1/7/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﭼﺮﺧﻪ، ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﻗﯽ

1402/4/20

1402/4/23

11/7/2023

14/7/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو (ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ)

1402/4/20

1402/4/23

11/7/2023

14/7/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ،ﺗﺰیین ﺧﻮدرو، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/5/10

1402/5/13

1/8/2023

4/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و دوﭼﺮﺧﻪ و

ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/5/10

1402/5/13

1/8/2023

4/8/2023

17:00

22:00

نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم یدکی خودرو، خدمات و تجهیزات وابسته

بازدید از نمایشگاه آنلاین شرکت ها و مراکز صنعتی فعال در زمینه قطعات خودرو عضو سامانه شمستا

1402/5/10

1402/5/13

1/8/2023

4/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻨﺰل

1402/5/23

1402/5/27

14/8/2023

18/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری

1402/5/23

1402/5/27

14/8/2023

18/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻓﺮاﻧﭽﺎﯾﺰ

1402/6/1

1402/6/4

23/8/2023

26/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، زﻧﺠﯿﺮه

ﺗﺎﻣﯿﻦ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ

1402/6/1

1402/6/4

23/8/2023

26/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر

1402/6/1

1402/6/4

23/8/2023

26/8/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی

1402/6/12

1402/6/18

3/9/2023

9/9/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب

1402/6/12

1402/6/18

3/9/2023

9/9/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻮﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮی

1402/6/28

1402/6/31

19/9/2023

22/9/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻧﺒﺎرداری

1402/6/28

1402/6/31

19/9/2023

22/9/2023

17:00

22:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ

1402/7/5

1402/7/8

27/9/2023

30/9/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ

1402/7/5

1402/7/8

27/9/2023

30/9/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ

1402/7/5

1402/7/8

27/9/2023

30/9/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺳﻠﻮﻟﺰی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎپ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری وﻣﺎﻟﯽ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اداری و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﻔﺖ

 

1402/7/16

 

1402/7/19

 

8/10/2023

 

11/10/2023

 

16:00

 

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

1402/7/16

1402/7/19

8/10/2023

11/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﺟﻮاﻫﺮات، ﮔﻮﻫﺮﺳﻨﮓ

ﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/7/25

1402/7/28

17/10/2023

20/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻔﭙﻮش، ﻣﻮﮐﺖ، ﭘﺮده، ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ وﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/8/2

1402/8/5

24/10/2023

27/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ

آﻻت واﺑﺴﺘﻪ (ﺷﯿﺮاز ﭘﻼﺳﺖ)

1402/8/2

1402/8/5

24/10/2023

27/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻧﮓ، رزﯾﻦ، ﭼﺴﺐ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آﺑﮑﺎری

1402/8/2

1402/8/5

24/10/2023

27/10/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ، ﭼﯿﻨﯽ آﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/8/10

1402/8/13

1/11/2023

4/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺳﻮﻧﺎ، ﺣﻤﺎم، ﺟﮑﻮزی و اﺳﺘﺨﺮ

1402/8/10

1402/8/13

1/11/2023

4/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب، ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/8/10

1402/8/13

1/11/2023

4/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و

ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت

1402/8/10

1402/8/13

1/11/2023

4/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻼب،ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ،ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻼب ﮔﯿﺮی و ﻋﺮق ﮔﯿﺮی

1402/8/23

1402/8/26

14/11/2023

17/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ، ﭼﺎی، ﻗﻬﻮه، دﻣﻨﻮش ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/8/23

1402/8/26

14/11/2023

17/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﻓﺮآوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/8/23

1402/8/26

14/11/2023

17/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

1402/9/1

1402/9/4

22/11/2023

25/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺘﻠﺪاری

1402/9/1

1402/9/4

22/11/2023

25/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎرس

1402/9/1

1402/9/4

22/11/2023

25/11/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﻧﻬﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای

1402/9/14

1402/9/17

5/12/2023

8/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه،ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ، داروﯾﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/9/14

1402/9/17

5/12/2023

8/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ و اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی، وﯾﻼﺳﺎزی، اﻣﻼک وﻣﺴﺘﻐﻼت

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای و رﯾﻠﯽ

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊداری

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ وراﻫﺴﺎزی

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

 16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺪن، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

بازدید از نمایشگاه شرکت ها و مراکز صنعتی فعال در زمینه صنایع معدنی عضو سامانه شمستا

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺗزیین، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﺒﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/9/28

1402/10/1

19/12/2023

22/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ(ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﻮرس، ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻼک ﭼﯿﻦ و ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل)

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه، ﺷﯿﺸﻪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ، ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1402/10/5

1402/10/8

26/12/2023

29/12/2023

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻒ، ﮐﻔﺶ، ﭼﺮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

1402/10/12

1402/10/15

2/1/2024

5/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰارآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

1402/10/19

1402/10/22

9/1/2024

12/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﯾﺮاق آﻻت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب

1402/10/19

1402/10/22

9/1/2024

12/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب، ام دی اف و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

1402/10/19

1402/10/22

9/1/2024

12/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/10/19

1402/10/22

9/1/2024

12/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

بازدید از نمایشگاه آنلاین شرکت ها و مراکز فعال در صنعت برق ایران عضو سامانه شمستا

1402/10/19

1402/10/22

9/1/2024

12/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻨﺰل

1402/10/27

1402/11/1

17/1/2024

21/1/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

1402/11/10

1402/11/13

30/1/2024

2/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدر، ﻧﻮزاد و ﮐﻮدک

1402/11/10

1402/11/13

30/1/2024

2/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی، ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ

1402/11/10

1402/11/13

30/1/2024

2/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و ازدواج آﺳﺎن

1402/11/10

1402/11/13

30/1/2024

2/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ

1402/11/17

1402/11/20

6/2/2024

9/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ

(PARS AMPEX)

1402/11/17

1402/11/20

6/2/2024

9/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ (ifood)

1402/11/17

1402/11/20

6/2/2024

9/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ، ﺑﻬﺮه وری و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی

1402/11/18

1402/11/21

7/2/2024

10/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ

1402/11/18

1402/11/21

7/2/2024

10/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس

1402/11/18

1402/11/21

7/2/2024

10/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮژی، ﻓﻮﻻد، ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی، رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی،

آﻫﻨﮕﺮی، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری، ﺟﻮﺷﮑﺎری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﻮز و دﯾﺮ ﮔﺪاز

بازدید از نمایشگاه آنلاین شرکت ها و مراکز فولادی عضو سامانه شمستا

1402/11/18

1402/11/21

7/2/2024

10/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﻣﺖ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی

ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

1402/11/25

1402/11/28

14/2/2024

17/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1402/11/25

1402/11/28

14/2/2024

17/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮﺳﺘﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی

1402/11/25

1402/11/28

14/2/2024

17/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن، ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ و ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

1402/11/25

1402/11/28

14/2/2024

17/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف

1402/11/25

1402/11/29

14/2/2024

18/2/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، ﺷﮑﻼت، ﺧﺸﮑﺒﺎر، آﺟﯿﻞ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﮏ

1402/12/16

1402/12/20

6/3/2024

10/3/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ، ﮔﻞ آراﯾﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻨﺰل

1402/12/16

1402/12/20

6/3/2024

10/3/2024

16:00

21:00

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻮﻏﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ و ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ

1402/12/16

1402/12/20

6/3/2024

10/3/2024

16:00

21:00