پنجمین نمایشگاه صنعت، معدن ماشین آلات و تجهیزات وابسته

نمایشگاه

پنجمین نمایشگاه صنعت، معدن ماشین آلات و تجهیزات وابسته همزمان با اولین نمایشگاه نیازمندی ها و نهضت ساخت داخل