مهندسی معکوس سه‌بعدی‌سازی

مهندسی معکوس سه بعدی سازی فرایند استفاده از تکنولوژی های اسکن سه بعدی، برای طراحی یک محصول یا یا بازسازی هندسه آن می باشد.