دوره های آموزشی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (ویژه کارگاه های عضو شمستا)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/22 توضیحات تکمیلی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (عادی)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/22 توضیحات تکمیلی

وبینار آموزشی آشنایی با کاربرد سامانه شمستا در صنعت و معدن

نوع دوره : آنلاین
استان : همه استانها
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/10/16 توضیحات تکمیلی

ایمنی کارفرمایی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/29 توضیحات تکمیلی

آموزش عمومی مسئولین ایمنی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/27 توضیحات تکمیلی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/20 توضیحات تکمیلی

ایمنی عمومی صنعتی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/09/30 توضیحات تکمیلی