دوره های آموزشی

مدیریت پروژه (MSP)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/12/13 توضیحات تکمیلی

ایمنی کار با لیفتراک

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/26 توضیحات تکمیلی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (ویژه کارگاه های عضو شمستا)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/25 توضیحات تکمیلی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (عادی)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/25 توضیحات تکمیلی

ایمنی کارفرمایی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/29 توضیحات تکمیلی

آموزش عمومی مسئولین ایمنی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/27 توضیحات تکمیلی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/20 توضیحات تکمیلی

ایمنی عمومی صنعتی

نوع دوره : حضوری
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/09/30 توضیحات تکمیلی