متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1065
امید پایدار اردکانی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت فناوری اطلاعات

وببرنامه نویسیمدیریتwebITMIS برنامه نویسیوب برنامه نویسیوب

توضیحات تکمیلی