متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1134
ابراهیم بهبود
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی عمران-زلزله

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1123
محمد برخورداری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت ساخت

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1111
هادی کوشک
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : زلزله

طراحی،مشاوره،اجرا مسکونی،صنعتی،جایگاههای سوخت طراحی،مشاوره،اجرا

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1104
محمدحسین شهدی نژاد
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران مدیریت ساخت

چیپ سیلمیکروسرفیسینگآسفالت گرمآسفالت سردآسفالت سطحیتثبیت باسیمانبازیافت سردنظارت ساختمان چیپ سیل

توضیحات تکمیلی