متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1314
علی رضا کاتبی
مدرک : کاردانی
رشته : تکنولوژی کنترل

توضیحات تکمیلی