متقاضی سرمایه

عنوان طرح : سرمایه گذاری صنایع دندانسازی
صنعت : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری وسلولزی
استان : یزد