متقاضی سرمایه

عنوان طرح : طراحی آون توستر
صنعت :  صنایع لوازم خانگی و تزئینی
استان : تهران