متقاضی سرمایه

عنوان طرح : احداث یک کارخونه کوچک در حوزه برچسب
صنعت :  صنایع کاغذ و چاپ
استان : تهران
عنوان طرح : سرمایه گذاری در صنعت کاغذ
صنعت :  صنایع کاغذ و چاپ
استان : تهران