نمایشگاه عصر امید

جامع ترین پلتفرم صنعتی کشور در نخستین رویداد ملی «عصر امید» دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافت