خدمات

با سلام و سپاس از اینکه ما را به عنوان همراه خود در انجام بهتر و سریعتر مراحل آموزش، تحقیق، توسعه و ساخت در صنعت و فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود انتخاب نمودهاید امیدواریم بتوانیم با پشتوانه شما راهی نو و با اندیشهای نو نقش خود را جهت پیشبرد اهداف علمی، صنعتی و تولید کشور عزیزمان ایفا کنیم. خواهشمند است به منظور بهرهگیری بهتر از سایت و امکانات آن به توضیحات زیر توجه فرمایید.این سایت دارای هفت بخش کلیدی میباشد که جهت استفاده سریعتر و کاملتر از اطلاعات سایت بهتر است کاربران در قسمت عضویت، ثبتنام و اطلاعات خود را کامل نمایید. کاربران میتوانند در یک یا چند بخش به شرح راهنماییهای داده شده در منوهای این بخش، از سایت استفاده کنند.