مشاوره طراحی و ساخت

در این بخش فرد می تواند ایده، نمونه محصول یا قطعه خود را برای بررسی اقتصادی، امکان ساخت، یافتن تیم اجرایی و حتی اسپانسر و نیز بازاریابی و برندینگ مورد ارزیابی کارشناسان شمستا قرار دهد.

مزایای بخش مشاوره طراحی و ساخت (R&D) (دریافت مشاوره در بخشهای مورد نیاز)

  1. ارجاع درخواست شرکتها به متخصصین مجرب
  2. جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه در انتخاب متخصص
  3. اعتماد از عدم افشای مطالب
  4. راهنمایی و مشاوره در طول فرآیند های مرتبط با پروژه های کارخانه، سازمان و یا اداره
  5. امکان مشاوره در بخشهای مختلف و برحسب نیاز
  6. امکان انتخاب افراد متخصص براساس رزومه
  7. امکان ارزیابی بازار و وضعیت اقتصادی پروژه قبل از شروع
  8. ارزیابی پتانسیل ساخت یک قطعه یا دستگاه