طرح های تحقیقاتی

در این بخش از سامانه شمستا سازمانها و ادارات میتوانند مشکلات و مسائلی که در قالب طرحهای تحقیقاتی می باشند را جهت ارائه به مجموعه پژوهشگران ثبت کنند.

مزایای این بخش 

  1. امکان طرح مسائل مختلف فنی در صنعت
  2. درخواست مستقیم از متخصصین برای انجام پروژه
  3. کاهش هزینه و زمان در ارجاع به متخصصین
  4. اطلاع از آخرین طرح ها و اولویتهای پژوهشی سازمانها و ادارات
  5. آشنایی با طرحهای صنعتی کارخانجات و شرکتها
  6. درخواست نظارت طرح