معرفی بخش سرمایه گذاران

معرفی بخش سرمایه گذاران

 سرمایه گذاران یکی از بخشهای کاربردی شمستا، می باشد که به دو بخش سرمایه گذار و بخش متقاضی سرمایه تقسیم می شود. در بخش سرمایه گذار سرمایه گذاران می توانند به معرفی خود بپردازند و  صاحبان ایده و طرح نیز می توانند در بخش متقاضی سرمایه به معرفی طرحهای خود پرداخته و درخواست سرمایه نمایند. شمستا ارائه دهنده ارتباط بین این دو بخش در صنعت می باشد.در ادامه ویدئویی قرار داده شده که به معرفی بخش سرمایه گذاری پرداخته شده است. جهت مشاهده لیست ایده ها و طرح هایی که نیاز به سرمایه دارند بر روی متقاضی سرمایه کلیک نمایید.