سرمایه گذاران

 یکی از بخشهای کاربردی شمستا، سرمایه گذاری می باشد که به دو بخش سرمایه گذار و متقاضی سرمایه تقسیم می شود. در بخش سرمایه گذار سرمایه گذاران می توانند به معرفی خود بپردازند و  صاحبان ایده و طرح نیز می توانند در بخش متقاضی سرمایه به معرفی طرحهای خود پرداخته و درخواست سرمایه نمایند. شمستا ارائه دهنده ارتباط بین این دو بخش در صنعت می باشد.