کارآموزی

مراکزی که کار آموز میپذیرند میتوانند در بخش کارآموزی اطلاعات خود را قرار دهند و به این ترتیب دانشجویان جهت کسب تجربه در رشته تحصیلی خود، می توانند در این بخش، مراکزی را که کارآموز نیاز دارند را مشاهده کرده و به آنها مراجعه کنند.