پشتیبانی و آموزش

لطفا جهت مشاهده وبینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا فیلم قرار داده شده را مشاهده نمایید.

لطفا جهت آشنایی با نحوه ثبت نام در سایت و استفاده از خدمات فیلم قرار داده شده را مشاهده نمایید.