نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1263
پودر قرمز ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1262
پودرمشکی ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1260
پودر قرمز گرانوله
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1259
پودر ریخته گری برای فولادهای کم آلیاژ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1258
پودرپوششی تاندیش بازی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1257
پودر زرد ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1256
استوپر تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1255
نازل غوطه وری پاتیل
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1254
نازل میانی تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1253
فرو وانادیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1252
وایر کلسیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1251
میش متال
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1247
پیریت FeS
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1246
نیکل کاتدی
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1243
فروکروم کم کربن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1242
فرو وانادیوم نیتروژن دار
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1241
نیکل ساچمه ای
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1236
فرو بر
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1235
فرو تیتانیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1234
فروتنگستن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران