نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1138
گریس NBU12 K
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران