نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1133
پیستون همراه با رینگ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1132
انژکتور کامل موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1131
انژکتور کامل موتور چینی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1130
انژکتور کامل موتور آلمانی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1129
پمپ انژکتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1127
یاتاقان متحرک میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1126
بارل و پلانجر سیستم سوخت رسانی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1103
طوقه چرخ دنده
شرکت متقاضی :