نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1278
استاتور
شرکت متقاضی : شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس
کد قطعه : SH1183
مشتوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1012
قالب ساخت پروتز دندان
شرکت متقاضی :