نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1134
پیستون همراه با رینگ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1132
انژکتور کامل موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1130
انژکتور کامل موتور آلمانی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1128
یاتاقان ثابت میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1127
یاتاقان متحرک میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1126
بارل و پلانجر سیستم سوخت رسانی
شرکت متقاضی :