نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1306
سنگ چمفر
شرکت متقاضی : شرکت کاشی رباط میبد
کد قطعه : SH1281
باطری رباط LGV
شرکت متقاضی : شرکت یزد گنبد / پارسیس
کد قطعه : SH1278
استاتور
شرکت متقاضی : شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس