نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1118
چرخ دنده مخروطی مارپیچ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1117
دیسک اره آهن بر
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1116
فیلتر هیدرولیکی 5 و 10 میکرون فشلر ضعیف و قوی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1115
دیسک اره آهن بر
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1114
پمپهای دنده ای B40
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1113
پمپ دنده ای A4R
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1112
پمپهای دنده ای B25
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1111
پمپهای دنده ای B10
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1110
پمپهای دنده ای B16
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1109
پمپ دنده ای A40R
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1108
تقسیم کننده گیریس { بیتاتل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1107
تقسیم.کننده روغن گیریبکس {کوبیک}
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1106
تابلو درایو دستگاه تراش سنگین
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1105
پمپ بغل موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1104
جک تلسکوپی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1103
طوقه چرخ دنده
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1102
مندل بزرگ اکسل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1101
مجموعه رادیاتورموتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1100
گیربکس
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1099
مجموعه کامل مندل
شرکت متقاضی :