نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1247
پیریت FeS
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1246
نیکل کاتدی
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1243
فروکروم کم کربن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1242
فرو وانادیوم نیتروژن دار
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1241
نیکل ساچمه ای
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1236
فرو بر
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1235
فرو تیتانیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1234
فروتنگستن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1231
فرو وانادیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1230
موتور ترمزدار لدل کار LF3
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1229
پودر کربن- گرافیت کم نیتروژن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1228
کابل و کانکتور
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1227
ترمومتر بدنه کوره های قوس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1226
سوئیچ ویبراتور
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1225
ترمومتر کف کوره های قوس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1224
فرو نیوبیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1222
فرومنگنز کم کربن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1221
سلفهای سه فاز فشار ضعیف
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1220
هیتر مولکولارسیو
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1219
موتورهای ترمزدار لدل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران