نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1309
فرمان برقی
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1308
واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1048
جلو آمپر کامل دیجیتالی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1047
صندلی برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1036
ایربگ ACU/ سنسور/ سخت افزار نرم افزار
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1035
ایربگ اینفلیتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1034
سوکت 4 خانه مادگی بوش
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1012
قالب ساخت پروتز دندان
شرکت متقاضی :